tesst

Sociálna a emočná inteligencia

Väčšina z nás bola vychovávaná k posudzovaniu, súťaživosti, či kladeniu požiadaviek na seba i druhých a na komunikáciu v termínoch, čo je “správne” a čo naopak “nesprávne”. Takýto spôsob komunikácie často vedie k nedorozumeniam a konfliktom.
Koncept nenásilnej komunikácie, ktorý vyvinul M.B. Rosenberg, je práve naopak prístup ku komunikácii založený na skutočnom počúvaní seba i druhých, ochote vnímať potreby a pocity seba samého i tých ostatných. Tento spôsob komunikácie pomáha nie budovať barikády, ale vytvárať medzi ľuďmi mosty, učí nás nazerať na veci bez predsudkov a predpojatosti. V dnešnom globalizovanom, vzájomne prepojenom, farebnom a krásne rôznorodom svete, je toto zručnosť nevyčísliteľnej hodnoty. Učí nás vidieť hodnotu práve v rozmanitosti a pomáha nám lepšie pochopiť seba i svet okolo nás. Táto metóda pomôže prekonať zaužívané stereotypy v správaní, riešiť konfikty s úctou a rešpektom voči partnerom v diskurze a rozvinúť spoluprácu a vzťahy založené na vzájomnom rešpekte.

Prídite a interaktívnou formou sa za našej pomoci naučíte ako sa vedieť vyjadriť maximálne úprimne, bez kritiky, či zbytočných očakávaní, nielen počúvať, ale i počuť a hlavne rešpektovať to počuté.