Sociálna a emočná inteligencia

Emočnou inteligenciou k zdravým vzťahom

Väčšina z nás bola vychovávaná k posudzovaniu, súťaživosti či kladeniu požiadaviek na seba i druhých a na komunikáciu v termínoch čo je “správne” a čo naopak “nesprávne”. Takýto spôsob komunikácie často vedie k nedorozumeniam a konfliktom. Koncept nenásilnej komunikácie, ktorý vyvinul M.B. Rosenberg, je práve naopak prístup ku komunikácii založený na skutočnom počúvaní seba i druhých, ochote vnímať potreby a pocity seba samého i tých ostatných. Tento spôsob komunikácie pomáha nie budovať barikády, ale vytvárať medzi ľuďmi mosty, učí nás nazerať na veci bez predsudkov a predpojatosti. V dnešnom globalizovanom, vzájomne prepojenom, farebnom a krásne rôznorodom svete je toto zručnosť nevyčísliteľnej hodnoty. Učí nás vidieť hodnotu práve v rozmanitosti a pomáha nám lepšie pochopiť seba i svet okolo nás. Táto metóda pomôže prekonať zaužívané stereotypy v správaní, riešiť konflikty s úctou a rešpektom voči partnerom v diskurze a rozvinúť spoluprácu a vzťahy založené na vzájomnom rešpekte.

Príďte a interaktívnou formou sa s našou pomocou naučíte vyjadriť maximálne úprimne, bez kritiky či zbytočných očakávaní, nielen počúvať, ale i počuť a hlavne rešpektovať to počuté.